Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Dimensio

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Flevoland. Chamber of Commerce: Nr. 33236408

 

Toepasselijkheid

Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn deze voorwaarden van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en fabriek voor Amsterdam.

Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van de wederpartij, wordendoor ons slechts geaccepteerd indien wij ons schriftelijk akkoord hebben verklaard. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

Mocht een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Aanbiedingen en tot stand komen koopovereenkomst Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een door de koper geplaatste order is voor ons eerst bindend nadat wij die order schriftelijk hebben bevestigd, of hebben uitgevoerd.

 

Prijzen

Alle door ons opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Voor zendingen beneden de door ons vastgestelde minimum ordergrootte is de koper de op het moment van levering geldende administratie- en transportkosten aan ons verschuldigd.

Indien wij onze prijzen verhogen behouden wij ons het recht voor reeds schriftelijk bevestigde, doch nog niet gefactureerde orders voor de verhoogde prijzen te factureren. In een dergelijk geval heeft de koper echter het recht om binnen 8 dagen nadat wij de prijsverhoging aan hem hebben medegedeeld de order te annuleren. Zijn de goederen zelf reeds geproduceerd of zijn de grondstoffen bestemd voor de fabricage daarvan, door ons reeds ingekocht, dan blijft de koper gehouden om, indien wij dat wensen, het gekochte tegen de oorspronkelijke prijs af te nemen. Indien na schriftelijke bevestiging van een order wijzigingen optreden in invoerrechten, belastingen en heffingen van overheidswege, betrekking hebbende op de desbetreffende goederen of de grondstoffen, bestemd voor de fabricage daarvan, zullen deze wijzigingen aan de koper doorberekend worden.

Indien wij tot prijsverlaging gedwongen worden, hebben wij het recht binnen 14 dagen na het bekend worden daarvan de desbetreffende koopovereenkomst te annuleren.

Indien na schriftelijke bevestiging van een order een wijziging van meer dan 2,5% optreedt in de koers van de geldsoort van het land van herkomst van de desbetreffende goederen en/of grondstoffen bestemd voor de fabricage daarvan, ten opzichte van de Euro, zoals die op de datum van de schriftelijke bevestiging van de order was, hebben wij het recht deze wijziging aan de koper door te berekenen.

 

Monsters

Monsters kunnen slechts een zo nauwkeurig mogelijke benadering vormen van het te leveren product. Geringe verschillen tussen monster en geleverde partij kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

 

Levertijden

De door ons in onze orderbevestigingen opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding van een door ons opgegeven levertijd geeft de koper in beginsel geen recht op schadevergoeding, noch om ontbinding van de desbetreffende koopovereenkomst.

 

Verpakking

Voor zover door ons geleverde goederen zijn voorzien van een eerste verpakking wordt deze niet aan de koper in rekening gebracht. Heeft de koper echter speciale wensen ten aanzien van de verpakking of achten wij het noodzakelijk om een speciale verpakking toe te passen, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk berekend.

 

Vervoer

Wij bepalen het middel van vervoer. Zendingen boven de door ons vastgestelde minimum ordergrootte worden franco huis in Nederland c.q. franco Nederlandse grens c.q. f.a.s. geleverd. Indien door overmacht de kosten verbonden aan het middel van vervoer, waarvan wij gebruik plegen te maken, boven de gebruikelijke stijgen, of, op verzoek van de koper, van een duurder middel van vervoer gebruik wordt gemaakt, zijn de meerdere kosten voor rekening van de koper. Indien de goederen door de koper zelf worden afgehaald, kan de koper tegenover ons geen aanspraak maken op enige vergoeding daarvoor.

 

Levering

Vellen en rollen worden bruto geleverd, waaronder te verstaan het gewicht van de geleverde producten, exclusief eerste verpakking en kern. Wij zijn gerechtigd een uitgevoerde order direct na gereedkomen te factureren en te verzenden; de koper is verplicht deze onverwijld in ontvangst te nemen. Wij zijn steeds gerechtigd deelleveringen te verrichten. Indien de uitvoering van een order plaatsvindt door aflevering in gedeelten, zal iedere aflevering beschouwd worden als een afzonderlijke transactie.

Indien bij overeengekomen afname van een order in gedeelten binnen een bepaalde tijd de totale orderhoeveelheid niet binnen die tijd is afgenomen, als ook, indien bij overeengekomen afname van een order in gedeelten zonder dat een bepaalde tijd voor afname van de totale orderhoeveelheid is overeengekomen, de totale orderhoeveelheid niet binnen zes maanden na aflevering van het eerste gedeelte is afgenomen, hebben wij - te onzer keuze - het recht om of het restant te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

Ontvangst

Het door of namens de vervoerder getekende exemplaar van de vrachtbrief of ander vervoersdocument geldt als bewijs, dat de daarop vermelde goederen door ons kompleet en uiterlijk in goede staat zijn afgegeven, tenzij een aantekening op het vervoersdocument werd gemaakt.

Het door of namens de koper getekende exemplaar van de vrachtbrief of andere vormen van ontvangstbevestiging geldt als bewijs, dat de daarop vermelde goederendoor de koper kompleet en uiterlijk in goede staat zijn ontvangen, tenzij een aantekening op de ontvangstbevestiging werd gemaakt

 

Risico-overgang

De goederen zijn vanaf het moment van ontvangst door de koper voor risico van de koper.

 

Opslag

Indien door de koper bestelde goederen en/of grondstoffen, bestemd voor de fabricage daarvan, op verzoek van de koper door ons opgeslagen worden dan wel wij door nalatigheid van de koper genoodzaakt zijn voornoemde goederen en/of grondstoffen op te slaan, dan zijn voornoemde goederen en/of grondstoffen voor rekening en risico van de koper waaronder begrepen het risico van kwaliteitsachteruitgang. Wij zijn dan gerechtigd om vanaf de overeengekomen leveringsdatum de dan geldende opslagkosten aan de koper in rekening te brengen.

 

Afwijkingen

Gramgewicht per m2 en van dikte:

Cellofaan 5%

Polyprop 5%

Polyethyleen 10% minimaal 0,01 mm

Afmetingen vellen:

In de breedte 5 mm

In de lengte 1% met een minimum van 5 mm

Zakken:

Cellofaan 5%

Polyprop 5%

Polyethyleen 10%

Rollen (in de breedte):

Cellofaan +/-1% of +/- 5 mm

Polyprop +/-1% of +/- 5 mm

Polyethyleen +/-1% of +/- 10 mm

Hoeveelheden:

Tot 250 kg 20% minus of plus

250 – 500 kg 45% minus of plus

500 – 1000 kg 10% minus of plus

Vanaf 1000 kg 7% minus of plus

 

Klachten

Reclamaties dienen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de desbetreffende goederen schriftelijk bij ons te worden ingediend. Voor bij ontvangst van de goederen niet uiteindelijk waarneembare gebreken geldt een termijn van 3 maanden na ontvangst van de desbetreffende goederen. Reclamaties worden niet door ons in behandeling genomen, indien de geleverde goederen zijn verwerkt of de voor deze goederen gebruikelijke opslagcondities niet inacht genomen zijn.Reclamaties geven de koper geen recht tot uitstel van betaling.

Ter beantwoording van de vraag of een leverantie buiten de in deze voorwaarden vastgestelde toelaatbare grenzen afwijkt van de gestelde eisen, moet de leverantie in haar geheel worden beoordeeld. Gebreken geconstateerd bij een gedeelte van het geleverde geven geen recht tot afkeuring van de gehele partij, of tot weigering tot afname van het nog niet geleverde gedeelte van de partij.

Indien een reclamatie terecht is ingediend, hebben wij - te onzer keuze - het recht hetzij de desbetreffende goederen opnieuw te leveren, hetzij de ontvangen koopprijs terug te betalen, waarbij de desbetreffende goederen in oorspronkelijke en onbeschadigde staat te onzer beschikking moeten worden gehouden.

 

Retourzendingen

Retourzendingen waar van te voren geen overleg met ons heeft plaatsgevonden, worden door ons niet geaccepteerd

 

Betaling

Betalingen dienen zonder enige korting of compensatie plaats te vinden te onzen kantore dan wel op een door ons aan te wijzen rekening binnen 30 dagen na factuurdatum.

Wij zijn echter gerechtigd om vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te eisen, ook, indien wij na schriftelijke bevestiging van een order tot de overtuiging komen, dat betaling van de desbetreffende goederen niet meer voldoende gewaarborgd is. Indien in het laatste geval de koper niet binnen 14 dagen aan onze eis heeft voldaan, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien de koper nalatig is om een vordering op haar vervaldatum te voldoen, indien zijn faillissement wordt aangevraagd of hem surseance van betaling wordt verleend,indien de koper zijn ondernemingsactiviteiten staakt, als ook in geval van overlijden van de koper, of, indien de koper een vennootschap is, in geval van zijn ontbinding, wordt hij geacht van rechtswege, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, in verzuim te zijn. Als dan zijn alle vorderingen van ons op de koper direct opeisbaar. Wij zijn dan niet tot verdere levering aan de koper verplicht en wij zijn dan gerechtigd om iedere met de koper gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de koper tot schadevergoeding.

Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege op jaarbasis een rente van 2,5% boven op de dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, de laatste ten bedrage van 10% van de vordering, veroorzaakt door niet of niet-tijdig betaling, komen voor rekening van de koper.

Door de koper gedane betalingen zullen in de eerste plaats in mindering strekken op verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de oudste openstaande factuur. Wij bedingen ten behoeve van en voor zover nodig, mede namens de andere vennootschappen, die tot de holding waarvan wij deel uitmaken behoren, dat elk van deze vennootschappen als hoofdelijk medeschuldeiser gerechtigd is tot al hetgeen wij van de koper te vorderen hebben of zullen krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers afzonderlijk gerechtigd zijn deze vordering te compenseren met een vordering, die de koper op de betrokken schuldeisers mocht hebben.

 

Eigendomsvoorbehoud

Door verkoper geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De verkoper kan zolang de geleverde goederen nog haar eigendom zijn, deze laten verzekeren tegen alle risico's op kosten van de wederpartij. Mocht een derde rechten op de goederen willen uitoefenen zolang deze nog eigendom van verkoper zijn, dan is de wederpartij verplicht de verkoper hiervan terstond in kennis te stellen. De wederpartij is verplicht de kosten te betalen, die verkoper moet maken voor de handhaving van zijn eigendomsrecht.

 

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd - te onzer keuze - hetzij de desbetreffende koopovereenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, hetzij de overeengekomen levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, terwijl wij in het ene noch in het andere geval tot schadevergoeding gehouden zijn.

Als overmacht gelden ondermeer de volgende omstandigheden: Staat van oorlog of beleg en mobilisatieverklaring in Nederland, in het land van herkomst van de te leveren goederen en/of grondstoffen, bestemd voor de fabricage daarvan, ingrijpen van de overheid, requisitie van voorraden (grondstoffen daaronder begrepen) ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, werkstakingen, uitsluitingen, storingen in ons bedrijf, inkrimping van onze productie ten gevolge van gebrek aan grond- en hulpstoffen (energiebronnen daaronder begrepen), overstroming, brand, vervoersstremmingen andere omstandigheden, die een belemmerende invloed op de productie of levering hebben.Gevallen van overmacht, waarop onze toeleveranciers zich beroepen, gelden ook voor ons als een geval van overmacht.

 

Auteursrecht/industrieel eigendomsrecht

Het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht op door ons of in onze opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins e.d. is ons eigendom. Wij staan er echter niet voor in dat deze ontwerpen, tekeningen, dessins e.d. geen inbreuk maken op een auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden.

Indien de koper een door hem of in zijn opdracht vervaardigd ontwerp, tekening, dessin e.d. bij ons in productie geeft, vrijwaart hij ons voor vorderingen wegens inbreuk op auteursrechten of industriële eigendomsrechten van derden.

 

Drukvoorbereiding

De kosten van drukvoorbereiding zijn voor rekening van de koper, tenzij schriftelijkslechts een gedeeltelijke bijdrage van de koper in deze kosten is overeengekomen. Drukmateriaal blijft ons eigendom. Door de koper betaalde clichés zijn eigendom van de koper en worden op diens verzoek aan hem toegezonden. Door ons gemaakte ontwerpen, tekeningen en schetsen dienen op ons verzoek onmiddellijk te worden geretourneerd.

 

Aansprakelijkheid

Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, is onze aansprakelijkheid uit hoofde van een leverantie beperkt tot ten hoogste de desbetreffende netto factuurwaarde. Wij staan niet in voor de toepasbaarheid van de door ons geleverde goederen voor de door de koper genoemde gebruiksdoelen c.q. verdere bewerkingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor in loonopdracht door de koper ter beschikking gestelde grond-, hulpstoffen en/of andere goederen.

Indien de koper ons verzoekt om het EAN symbool of enige andere code op de door ons te leveren goederen aan te brengen, zullen wij dit op de voorgeschreven wijze doen conform de desbetreffende algemene voorschriften. Generlei aansprakelijkheid kan echter door ons worden aanvaard ten aanzien van de bruikbaarheid van het symbool of de code voor het lezen door daartoe geëigende apparatuur.

 

Toepasselijk recht

Op de relaties tussen ons en de koper is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

Geschillen

Alle geschillen tussen ons en de koper zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam en onverminderd ons recht om ons tot de bevoegde rechter van de plaats, waar de koper is gevestigd, te wenden.

Blijf op de hoogte!

Inschrijven nieuwsbrief

Dank voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief!:
  Uw naam:
Email:
209